شرکت کننده گرامی قبل از ارسال آثار قوانین جشنواره را مطالعه نمایید.

قبل از آغاز مراحل ارسال اثر بخوانید:

  • مراحل ثبت اثر بصورت هوشمند انجام می پذیرد و در سه مرحله انجام می پذیرد.
  • تمام موارد را باید به درستی و کامل بنویسید.