آدرس دبیرخانه :

دزفـــول، خیابان شــریعتـــی، پارکینـگ بابا حزقیـــل، دبیرخانه جشنواره مقاومت و پایداری

شماره تماس:

09919961981

06142250891